DATAMATIK APS

Salgs- og leveringsbetingelser

Definitioner

Følgende udtryk har, når de anvendes i disse generelle vilkår, nedenfor angivne betydninger, så vidt andet ej særskilt angives:

Med Datamatik ApS menes Datamatik ApS, Stamholmen 193A, 2650 Hvidovre, Danmark.
Med Kunden menes den fysiske eller juridiske person, som bestiller produkter, og ordren er modtaget og accepteret af Datamatik ApS.
Med Produkt menes Radioer, radioudstyr, kabler, strømforsyninger, software og andre varer, som Datamatik ApS udbyder til salg og levering, herunder varer til erstatning for defekte varer, hardwaredokumentation og også softwareprodukter, som vi har givet vore kunder brugsret til.

Generelt

Disse generelle vilkår gælder som aftalegrundlag for alle Datamatik ApS leverancer af alle produkter og dækker samtlige forhold, og medmindre parterne skriftligt har aftalt andet ved bestillingen, anses kunden at have accepteret vilkårene. Kundens egne vilkår får ingen indvirkning på aftalen. Indholdet i nærværende vilkår kan udvides eller forandres af Datamatik ApS med 30 dages skriftligt varsel.

For at en bestilling skal være bindende for Datamatik ApS, må bestillingen skriftligt bekræftes af Datamatik ApS, før leverancen gennemføres. Datamatik ApS kan levere fra vores leverandører; dette kan medføre, at kunden får sine produkter leveret fra et andet land end Danmark sammen med en følgeseddel udstedt af Datamatik ApS i dette land. Selvom følgesedlen måtte indeholde salgs- og leveringsbetingelser, som afviger fra disse vilkår, er det Datamatik ApS danske vilkår, som gælder. Kunden har ansvaret for sit valg af produkter ligesom for sin anvendelse af disse og det derved opnåede resultat. Følger kunden råd og vejledning givet af Datamatik ApS medarbejdere eller forhandlere angående oplagring, applikation eller brug af produktet og denne ikke er givet skriftligt, er det kundens egen risiko, og Datamatik ApS kan ikke gøres ansvarlig.

Priser og mængder

Alle afgivne tilbud forstås fritblivende og er – hvis ikke andet er angivet – gældende i 10 dage fra tilbudsdatoen. Endvidere er mellemsalg af tilbudte varer altid forbeholdt, uanset om det er anført eller ej. De tilbudte priser er altid de på tilbudsdagen gældende, idet Datamatik ApS forbeholder sig ret til at afregne med de på leveringsdagen gældende priser og afgifter, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i tilbuddet.

Bekræfter Datamatik ApS en ordre, er alle priser og afgifter, der er anført i ordrebekræftelsen, de på ordrebekræftelsesdagen gældende, idet Datamatik ApS forbeholder sig at afregne til de på leveringsdagen gældende priser og afgifter, såfremt intet andet udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Dette gælder også i tilfælde af ændringer af valutakurser og råvareprisnoteringer.

For leverancer indeholdende køleemner forbeholder Datamatik ApS sig ret til over- eller underleverancer med indtil 10% af det bestilte kvantum. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af ordren, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Datamatik ApS forbeholder sig ret til at levere andre varer i hele ubrudte pakninger.

Angivne priser kan i særskilte tilfælde ekskludere afgifter, som Datamatik ApS i henhold til lov er forpligtet til at indkræve. I sådanne tilfælde tillægges afgiften ved fakturering og kunden accepterer Datamatik ApS ret til at fakturere afgiftsbeløbet samt betale tilsvarende tillægsafgifter.

Priserne er eksklusive moms men inklusive told.

Betalingsvilkår

Såfremt Datamatik ApS ikke angiver andet i sin ordrebekræftelse skal betaling erlægges mod faktura senest 8 dage fra fakturadatoen under forudsætning af, at der er aftalt kredit. Datamatik ApS udfærdiger faktura ved leverancen. Ved forsinkelse med betalingen er Datamatik ApS berettiget til forsinkelsesrente med to (2) procent per påbegyndt måned. For skriftlige betalingspåmindelser og andre forhold, som har til formål at formå kunden at erlægge betaling for forfalden skyld, er Datamatik ApS berettiget til et gebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Dersom varer, der ifølge aftale skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af Kunden, kan Datamatik ApS efter eget valg lade varerne bortsælge for kundens regning efter advis til denne, eller oplægge varerne for kundens regning, således at kunden skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Ved oplagring henligger varerne for kundens regning og risiko. Såfremt kunden ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er Datamatik ApS ikke forpligtet til yderligere levering.

Selvom kunden reklamerer for fejl eller mangler i leverancen er kunden forpligtet til inden aftalt tid at betale købesummen for den del af leverancen, som ikke er fejlagtig eller mangelfuld.

Leverance, forsinkelse, transport og risikoens overgang
Enhver angivelse af leveringstiden er skønsmæssigt ansat og angivet omtrentligt. Datamatik ApS vil tilstræbe at levere ifølge aftalen, men påtager sig ikke noget ansvar for forsinkelser.

Datamatik ApS forsinkelse med leverancen berettiger ikke kunden til skadeserstatning eller anden erstatning uanset årsagen til forsinkelsen.

Såfremt parterne ikke har aftalt andet, sker levering ab Datamatik ApS lager i Hvidovre. Hvis Kunden ikke selv afhenter produkterne, sørger Datamatik ApS for kundens regning for transport af produkterne til kundens adresse. Datamatik ApS vælger transportform, men tegner ikke transportforsikring af produkterne

Ejendomsforbehold

Datamatik ApS forbeholder sig ejendomsretten af produktet indtil at det er betalt, som sikkerhed for sit krav på købesummen med tillæg af renter og omkostninger inden for rammen af den for tiden gældende lovgivning.

Garanti

Produkterne leveres med de garantier som producenten eller leverandøren tilbyder Datamatik ApS. Kunden kan ikke få nogen yderligere produkt garanti fra Datamatik ApS. Datamatik ApS har ikke ansvar for andre produkter, som er leveret i tidligere salgsled eller leveret af anden end Datamatik ApS. Garantiperioden forlænges ikke som følge af at Datamatik ApS afhjælper fejl eller foretager omlevering af produkterne. Datamatik ApS hæfter ikke for fejl som forårsages af urigtig anvendelse, for ændringer eller af ulykker. Producentens eller leverandørens garanti udvides, indskrænkes eller påvirkes ikke af nogen yderligere forpligtigelser eller ansvar for Datamatik ApS på grund af, at Datamatik ApS har udøvet teknisk rådgivning eller service i forbindelse med levering af produkter.

Datamatik ApS ansvar for fejl i et leveret produkt begrænser sig til ovennævnte, og kunden har ikke ret til nogen anden kompensation i anledning af fejl i det leverede produkt.

Datamatik ApS påtager intet som helst ansvar for følgeskader og tab, uanset om der er tale om kontraktbrud, tort, fejlinformation o.l., som måtte opstå ved eller i forbindelse med vor leverance af varer til kunden.

Reklamationer

Det er kundens ansvar at kontrollere produkter ved modtagelse med hensyn til eventuelle fejl og beskadigelser. Finder kunden ved sin undersøgelse af produktet fejl eller beskadigelse skal kunden reklamere dette skriftligt og uden ugrundet ophold og forsinkelse dog senest 5 hverdage fra modtagelsen. I modsat fald anses kunden at have godtaget produkterne. Hvis Datamatik ApS har et berettiget krav mod producenten eller leverandøren, indtræder kunden i kravet over for denne.

Varer tages ikke retur uden forudgående skriftlig aftale med Datamatik ApS. Husk altid at opgive vare-, følgeseddel- og referencenummer, samt navn på den person, med hvilken returneringen er aftalt. Uden disse oplysninger vil produktet ikke blive krediteret.

Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende produktansvar:

Datamatik ApS er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Datamatik ApS eller andre, som Datamatik ApS har ansvaret for. Datamatik ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i kundens besiddelse. Datamatik ApS er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Datamatik ApS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade. Datamatik ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning Datamatik ApS måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Datamatik ApS skadesløs i samme omfang, som Datamatik ApS ansvar er begrænset efter det ovenfor nævnte. Disse begrænsninger i Datamatik ApS ansvar gælder ikke, hvis Datamatik ApS har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Datamatik ApS og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Force majeure

Datamatik ApS er berettiget til at forlænge en aftalt tidsplan i tilfælde af arbejdskonflikt, krig, sabotage, brand, vandskade, indbrud, myndighedsforskrifter, fejl, brister, forsinkelse i energiforsyningen, telefonforbindelsen eller anden kommunikation, i transport eller i underleverandørers præstation eller i andre forhold udenfor Datamatik ApS eller leverandørens kontrol, som forhindrer leverancens gennemførelse.

Gældende lov

Retsspørgsmål i forbindelse med tvister skal behandles efter gældende dansk lov, og skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Afviser Sø- og Handelsretten at behandle sagen, skal sagen afgøres ved Københavns Byret.